JS高级---数组和伪数组

发布时间:2020-01-14 22:00:15发布者:Mr.Zhang阅读(380)

数组和伪数组

 

 伪数组和数组的区别
 1.     真数组的长度是可变的
 2.     伪数组的长度不可变
  function f1() {
   var sum = 0;
   for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
    sum += arguments[i];
   }
   console.log(sum); //100
  }
  //arguments得到的是实参的个数及实参的每个值

  f1(10, 20, 30, 40);

 

 1.     真数组可以使用数组中的方法
 2.     伪数组不可以使用数组中的方法

 

  var arr = [10, 20, 30];
  arr.forEach(function () {

  });

 

 

  function f1() {
   var sum = 0;
   arguments.forEach(function () {

   });
  }
  //arguments得到的是实参的个数及实参的每个值

  f1(10, 20, 30, 40);

 

 

 

 

 

 

本文转自博客园,原文地址:https://www.cnblogs.com/jane-panyiyun/p/12193086.html

自己做的一款记账小程序,请多多支持